Sub Logo

Pelajar

Bilangan Pelajar  Mengikut Jantina

JANTINA

BILANGAN

Lelaki

579

Perempuan

514

JUMLAH

1101

Bilangan Pelajar  Mengikut Kaum

KAUM

BILANGAN

Melayu

454

Cina

412

India

197

Bumiputra

38

JUMLAH

1101

↓